GEMEENTE UITHOORN

Feiten en cijfers

Oppervlakte van de gemeente:
1.944,47 hectare, waarvan binnenwater 124 hectare (waaronder Zijdelmeer)

Aantal inwoners (per 31 december 2009)
Totaal: 28049

Uithoorn: 24062
De Kwakel: 3987

Mannen: 13818
Vrouwen: 14231

Leeftijdsopbouw 2009
0-19: 7029
20-64: 16498
>64: 4522

Aantal woonruimten per 31 december 2010
13129

Ondernemen en economie

De gemeente Uithoorn ligt in een dynamische economische regio die wordt gevormd door Schiphol, de bloemenveiling Aalsmeer en de glastuinbouw in De Kwakel.
De gemeente Uithoorn ligt midden in een dynamische economische regio. De gemeente werkt in deze dynamische omgeving samen met bedrijven om te werken aan een gezonde economie en werkgelegenheid voor nu en in de toekomst.
De gemeente Uithoorn onderkent het belang van een sterke economie en werkt voortdurend aan verbetering van de randvoorwaarden om de economische ontwikkeling in goede banen te leiden en probeert zo de locale economie nieuwe impulsen te geven. 

Een sterke economische structuur is essentieel wil de gemeente Uithoorn een aantrekkelijke woongemeente zijn. Die is immers mede bepalend voor het voorzieningsniveau en de leefbaarheid van de gemeente.
Om deze structuur te bereiken zet de gemeente de komende jaren in op een aantal peilers waaronder: Greenport Aalsmeer, Bedrijventerrein Uithoorn, Arbeidsmarkt, Recreatie en Toerisme, Detailhandelsstructuur.

Uithoorn is een glastuinbouw gemeente. Vele hectares "glas" sieren het landschap. Een vitale glastuinbouw is essentieel voor de gemeente, vandaar dat wij dit economisch complex willen versterken. Dit doen wij door in regionaal verband in het kader van Greenport de bereikbaarheid te verbeteren maar ook door in te zetten op herstructurering van bestaande glasgebieden zoals de Iepenlaan. Tevens ontwikkelt de gemeente samen met de gemeente Aalsmeer het bedrijventerrein Greenpark.

 

Bedrijventerrein Uithoorn

Het belang van een goed uitziend en functionerend bedrijventerrein is evident. Op dit moment geven (te) veel plekken een verrommelde en soms verpauperde indruk. Het bedrijventerrein is hier en daar vervallen en de infrastructuur niet optimaal. De potentie is door de toekomstige omlegging van de N201 is enorm. Het is dan ook zaak om vooruitlopend op de aansluiting op de nieuwe N201 het bedrijventerrein te optimaliseren.

Arbeidsmarkt:
De arbeidsmarkt kent spanningen. Lang niet altijd sluit de vraag aan bij het aanbod. Daarom werkt de gemeente in regionaal verband aan plannen om tot een aanpak te komen van de fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De gemeente hanteert daarbij een vernieuwde regionale arbeidsmarktvisie als vertrekpunt.

Recreatie en toerisme:
Uithoorn zit op goud, langs de Amstel, aan het groene hart en de stelling van Amsterdam op de koop toe. De gemeente wil dit goud ontsluiten door zich te richten op laagdrempelige recreatie zoals fietsen en wandelen, het verbeteren van waterrecreatie mogelijkheden en het creŽren van recreatieknooppunten. Tegelijkertijd zet de gemeente zich in om het merk Uithoorn als recreatie gemeente regionaal op de kaart te zetten immers: onbekend maakt onbemind.